Ügyvédi hivatásunk Cégek és magánszemélyek teljeskörű jogi képviselete

Irodánk cégek teljes körű jogi képviseletét látja el, az alapítástól a működés valamennyi jogi vonatkozására kiterjedően. Állandó megbízóink képviselete magában foglalja a mindenkori, folyamatos rendelkezésre állást és tartós jogi tanácsadást, a jogszabályváltozásokról történő naprakész tájékoztatással és azok jogi viszonyokban történő érvényesítésével.

Elkötelezettek vagyunk a megbízható, magas szakmai színvonalú feladatellátás mellett, rugalmasan és az Ügyfél érdekeihez igazodóan kezeljük a jogi ügyeket. Rendelkezésre tartjuk az ehhez szükséges infrastruktúrát, állandó partnereink részére saját ügyfélkaput és elektronikus kapcsolattartást biztosítunk. Ügyvédi hivatástudatunk kiterjed a jog által védelmezett érdekek/valamennyi érdek, így magánszemélyek ügyleti és perbeli képviseletére is. Ügyfeleinkkel a kölcsönös bizalom alapján haladunk a kitűzött célig.

Szakterületek

Társasági jog

Tudjon meg többet

Irodánk professzionális cégjogi szolgáltatást nyújt a cégalapítástól kezdődően, a működés során bekövetkezett valamennyi változásra, cégbírósági eljárásra kiterjedően és a gazdasági tevékenység megszüntetéséhez kapcsolódóan is.

Ügyfeleink döntésével összhangban dolgozunk

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével Ügyfeleink választási joga a társasági kereteket illetően nőtt: – főszabályként – saját döntésük szerint jogosultak kitölteni tartalommal a kereteket, eltérhetnek a jogszabályban foglalt rendelkezésektől. Az általunk nyújtott jogi tanácsadás alapján a törvény keretjellegű szabályaihoz együtt igazodhatunk szem előtt tartva mindenkor az üzleti célokat és érdekeket.

A klasszikus cégjogi formák mellett alapítványok avagy egyesületek alapítása és képviselete is ügyvédi profilunk része. Közreműködünk belföldi székhelyű társaságok mellett külföldi cégek magyarországi fióktelepeinek és a filozófiánk szerinti ügyfélközpontú szemlélet érvényre juttatása érdekében off-shore cégek alapításában is.

Irodánk felkészült a tagok egymás közötti viszonyait, mint üzleti érdeket előtérbe helyező ún. szindikátusi megállapodások elkészítésére is.

Munkánk az általános jellegű tények naprakészen tartásán (pl. székhely, tevékenység) túl kiterjed az átalakulás, egyesülés és szétválás valamennyi formájára ugyanúgy, mint üzletrész átruházásokra és az ezzel összefüggő jogi átvilágítás folyamatára is. A cég működésének befejezése során szakmai segítséget nyújtunk valamennyi – és így a cégbíróság, az adóhatóság felé – fennálló kötelezettség jogszabályoknak megfelelő teljesítésében, együttműködve visszük véghez a zökkenőmentes jogutód nélküli megszűnés folyamatát.

Kereskedelmi jog

Tudjon meg többet

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik kereskedelmi szerződések előkészítésében, a gazdasági érdekekhez igazodó jogi keretek kialakításában. Ügyfeleinkkel együttműködünk a gazdasági kapcsolat folyamatához igazodó megfelelő szerződési feltételek és környezet megteremtésében. Tevékenységünk jellemzően kiterjed adásvételi, vállalkozási, bizományosi és ügynöki ügyletekre a belföldi és a nemzetközi kereskedelemben is. Kiemelt figyelmet fordítunk a tartós tanácsadásra, a szerződési feltételek aktualizálására, tekintettel az adójogi aspektusokra is.

Támogatjuk Ügyfeleinket üzleti terveik megvalósításában

A kereskedelmi ügyletekhez járulékos jelleggel társulnak hitel- és kölcsönügyletek, valamint a külön ügyletként megjelenő ingatlanon, jogon, követelésén alapított zálog- és a kezesi szerződések egyes típusai is. Feladatellátásunk során kiemelt jelentőséggel bír ugyanis a követelések biztosítása:

  • a szerződésbe épített jogi garanciákkal,
  • a külön ügyletet képező, elsősorban zálog, illetve kezesi szerződésekkel,
  • a Polgári Törvénykönyv által ismételten lehetővé tett un. fiduciárius biztosítékok útján.

Irodánk a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódóan is biztosít ügyvédi letétet, az ügyleti fedezet rendelkezésre tartásaként. Mindezek ellenére az önkéntes teljesítés elmaradása esetére széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a követelések hatékony érvényesítésében. A fizetési meghagyások, peres eljárások és cégekkel szemben kezdeményezett belföldi és a Közösségen belüli fizetésképtelenségi eljárások eszközét alkalmazzuk jogi keretek között.

Adójog

Tudjon meg többet

Irodánk széles körben nyújt adózási tanácsadással és az adóhatóság előtti képviselettel összefüggő szolgáltatást Ügyfelei részére. Proaktív szemlélettel biztosítjuk Ügyfeleink számára, hogy tranzakcióik, projektjeik, illetve a működésük valamennyi adózási aspektusa megfeleljen a folyamatosan változó magyar adójogszabályoknak.

Jártassággal rendelkezünk adóellenőrzési ügyekben, melyhez kapcsolódóan perképviseletet is ellátunk. Tapasztalatunk szerint az ítélkezési gyakorlat – ennek részeként az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásai – az adóhatóság eljárást is folytonosan alakítja, kiemelt jelentőséggel bírnak ezért a hatékony jogérvényesítés érdekében a naprakész, aktuális trendeknek is megfelelő jogi ismeretek.

Vállaljuk már folyamatban lévő, illetőleg lezárt ügyek áttekintését is a joghátrányok kiküszöbölése/orvoslása érdekében.

Eljárunk az adóellenőrzési ügyeken túl valamennyi, az adóhatóság előtti képviseletet érintő területen (általános adóügyek, illeték ügyek, végrehajtási eljárások).

Az aktuális jogi trendeknek megfelelően képviseljük Ügyfeleinket

Ingatlanjog

Tudjon meg többet

Klasszikus ügyvédi tevékenységként széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk az egyes ingatlanok adásvételének teljes folyamatában. Kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen a területen is a precíz és Ügyfél érdekeit szem előtt tartó munkavégzésre:

  • a tulajdonszerzési akadályok kiterjedt vizsgálatára,
  • a hatósági engedélyek beszerzésére,
  • az ügyleti biztosítékok kiépítésére.

Az ingatlantulajdon szerzése gyakran együtt jár hitelezési konstrukciókkal is, amelyek áttekintése és figyelembevétele szintén a szolgáltatásaink körébe tartozik.

Precíz és az Ügyfél érdekeit szem előtt tartó munkavégzés

Működésünk során ingatlanberuházások megvalósításában is részt veszünk. Feladatunk ez esetben a hatósági engedélyeztetés, az építési szerződések megkötése, a fedezeti (hitel) ügyletek kontrollja, és az értékesítési folyamat jogi szempontú szervezése is. Referenciáink alapján tevékenységünk e körben is az érintettek (befektetők és az ingatlanok vevői) eredményes együttműködését szolgálja, állandó megbízóink egy része is az ingatlanbefektetői szegmensből került ki.

Az ingatlanügyi eljárások teljes spektrumában teljesítünk megbízásokat, eszerint vállalunk az építésügyi hatóság felé feladatellátást ugyanúgy, mint bejegyzési-, változásbejegyzési eljárásokat a földhivatal előtt.

Megbízásokat teljesítünk társasházak alapítása, jogi képviselete területén is.

Munkajog

Tudjon meg többet

Jelentőségénél fogva külön területet képez a céges működésben a munkaviszonyok – az üzleti érdekekhez igazodó – jogi koordinációja, amely kiterjed a munkaszerződések megkötésétől, a foglalkoztatás teljes időtartamára és a munkaviszony megszüntetése esetére is.

Megoldás-központúan segítjük Ügyfeleinket

 

Munkajogi szolgáltatásunk magában foglalja:

  • munkaszerződések megszerkesztését,
  • a munkavégzésre irányadó szabályzatok elkészítését,
  • a munkaszerződések módosításának avagy megszüntetésének írásbeli előkészítését

Ezen intézkedések hozzájárulnak a munkaadói szempontból transzparens, jogági előírásoknak megfelelő működéshez és a munkavállaló számára is körülhatárolják a munkavégzés feltételeit. Ezáltal kiküszöbölhetőek a munkajogi jogszabályok megsértéséből eredő jogi kockázatok.
Az írásbeliség és a megfelelő jogi tanácsadás jelentősége pedig a felek közötti jogviszonyon túl is mutat: a foglalkoztatás jogszerűségét a munkaügyi hatóságok, illetőleg az adóhatóság is jogosultak ellenőrizni.

Megbízásainkat illetően munkajogi képviseletet elsődlegesen munkaadói oldalról látunk el.

Öröklési jog

Tudjon meg többet

Az öröklési jog speciális, összetett jogterület, melynek tárgya az örökhagyó teljes hagyatékának – aktívák és passzívák – átszállása az örökös(ök)re. Vagyoni kihatására tekintettel különös jelentősége van ezért az örökhagyó végintézkedésének. A törvényes örökösökkel szembeni kitagadási korlátokra, kötelesrészi kötelezettségre tekintettel fokozott körültekintéssel szükséges az örökhagyónak a hagyatéki vagyon tekintetében rendelkeznie, a hagyaték megnyílását követően már nincs lehetőség korrekcióra.

Ügyfeleink bizalma elsődleges érték

Figyelemmel a polgári jog egyéb jogterületeivel való elválaszthatatlan kapcsolatára, a szigorú alaki és tartalmi feltételekre, a végintézkedések tekintetében a jogi segítségnyújtás különös körültekintést és speciális szakértelmet igényel.

Vállaljuk öröklési ügyekben jogi képviselet ellátását hagyatéki eljárásban és hagyatéki tárgyalásokon is, hogy jogait megfelelően, határidőben érvényesíthesse, a költséges és hosszú hagyatéki peres eljárások elkerülésével.

Perképviselet

Tudjon meg többet

Valamennyi külön tárgyalt jogterületen/ügycsoporthoz kapcsolódóan vállalunk képviseletet – a jogászi hivatástudat szempontjából számos tekintetben legérdekesebb – kontradiktórius eljárásokban: polgári peres- és közigazgatási ügyekben egyaránt.

A hatékonyság és a pergazdaságosság érvényre juttatása elsődleges szempontok a peres eljárások vitelére adott ügyvédi megbízásaink esetében. Az adott ügy iratainak és tényeinek megismerését követően tájékoztatást adunk Ügyfeleink részére, munkánk középpontjába ez esetben is a várható eredményt helyezve.

Az Ügyfél érdekei szerint, tárgyilagosan mérlegelünk

Megbízásaink összetételére és jelentőségükre tekintettel érdemelnek külön is említést a gazdasági perek, a magánszféra alanyai mellett referenciáink között megbízóként megtalálhatóak önkormányzatok is.

Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata körében adóügyekben képviselünk gazdasági társaságokat és magánszemélyeket is.

Hatósági ügyintézés

Tudjon meg többet

Eljárunk a külön is tárgyalt hatósági ügyeken túl idegenrendészeti- és állampolgársági eljárásokban, szellemi alkotásokhoz fűződő jogokkal (védjeggyel, szabadalommal) kapcsolatos-, valamint anyakönyvi-, gyámhivatali ügyekben is.

Jogi tanácsadás

Tudjon meg többet

Mind cégek, mind magánszemélyek részére nyújtunk jogi tanácsadást elsősorban a külön is felsorolt területeken: célunk szerint Ügyfeleinkkel együttműködő, professzionális és rugalmas szolgáltatás keretében. Ezen filozófia mentén mérlegeljük az adott ügyben szükséges intézkedéseket és teljesítjük ügyvédi megbízásainkat a szakma követelményeinek megfelelően, az optimális infrastruktúra rendelkezésre tartása mellett.

Munkánk alapja Ügyfeleink bizalma

Munkatársak

Kapcsolat

Fábry Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Szép utca 5. 1/3.
Tel./fax:
+36 1 2498223

Előzetes bejelentkezés alapján